Patalpino Zita  /  On Kov 10, 2016

Ona Aleknavičienė. Jokūbo Brodovskio patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinys „Litauische Sprichwörter und Rätsel“

Jokūbo Brodovskio patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinys „Litauische Sprichwörter und Rätsel“ : monografija, kritinis leidimas su faksimile ir indeksais / Ona Aleknavičienė. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2014 (Vilnius : Petro ofsetas). – 589, [3] p. : faks. ; 30 cm. – Tekstas liet., vok.; santr. vok.. – Bibliogr.: p. 539-562. – R-klės / sudarė Rima Bertašavičiūtė, p. 563-589. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-411-087-0 (įr.)

Knygoje, kurią sudaro monografija, kritinis leidimas ir indeksai, tiriamas ir skelbiamas savitas rankraštinis Mažosios Lietuvos šaltinis – patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinys „Litauische Sprichwörter und Rätsel“. Dabar jis saugomas Lietuvių mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (LMAVB RS: F 137-1). Iki šiol laikytas anoniminiu, įvairiai datuotas, šioje knygoje jis virto XVIII amžiaus pirmos pusės smulkiosios tautosakos rinkiniu, sudarytu Trempų parapijos procentoriaus Jokūbo Brodovskio, papildytu tos pačios parapijos kunigo Gorfrydo Ostermejerio. Remiantis žodinės kūrybos formomis, kurios palaikė ir populiarino jau gerokai seniau susiklosčiusias idėjas bei tradicijas, monografijoje tiriamas socialinio ir kultūrinio gyvenimo turinys, brėžiami socialinės ir kultūrinės tapatybės kontūrai.

Ona Aleknaviciene

Ona Aleknavičienė

„Dingstį šiam leidiniui davė nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, 2010 metais inicijuota Lietuvos mokslo tarybos. Šios programos paskirtis – paskatinti kompleksinius tapatybės ir paveldo tyrimus, kad jie taptų pamatu strateginei mokslo, valstybės institucijų ir visuomenės sąveikai. Programa siekia palaikyti ir stiprinti tautinę tapatybę per sąsajas su nematerialiuoju kultūros paveldu – kalba, literatūra, papročiais, mentalitetu. Kultūrinės tapatybės pagrindas – kultūrinė atmintis: Tiek gyvai funkcionuojanti, tiek saugoma saugyklose. Ir vienà, ir kità sudaro prielaidas ne tik atsigręžti į daug ankstesnius laikus, bet ir patiems prabilti į vėlesnes kartas. Visuomenės raidai gyvybiškai svarbu, kad riba tarp funkcionuojančios ir saugyklose saugomos kultūrinės atminties netaptų aklina, kad tai, kas buvo kažkada pamesta, užmesta, užmiršta, vėl iškiltų ir gyvuotų kaip įdomūs, aktualūs, saviti ir savi elementai.“
(Iš knygos pratarmės)

Knygos autorė ONA ALEKNAVIČIENĖ gimė 1957 m. spalio 14 d. Marijampolės r.,  Svetlicos k. 1975 m. baigė Marijampolės Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, humanitarinę klasę. 1975–1981 m. Vilniaus universitete, Filologijos fakultete, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.
1981–1994 m. dirbo moksline redaktore „Mokslo“ leidykloje (dabar – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas). 1999 m. apgynė daktaro disertaciją Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniai. Nuo 1994 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje. 2001–2002 m. ėjo skyriaus vadovo pareigas.
Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: lietuvių rašomosios kalbos istorija, knygos istorija, XVI–XVIII amžiaus Prūsų Lietuvos kalbos, literatūros ir kultūros istorija.
Yra žurnalų Archivum Lithuanicum ir Knygotyra redaktorių kolegijos narė. Vadovauja senųjų raštų skaitmeninimo ir publikavimo internete projektams (žr. svetainę „Senieji raštai“).

http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=6

Categories Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Share This Post
  • 1,509
ŠVENTINIS RYTMETYS ŠIAULIŲ RAJONO DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYTINIAMS ,,KVIEČIU TAVE Į LIETUVĄ“
RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE PAMINĖTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Komentarų nėra