Paskelbta  Sau 14, 2020

REIKALINGAS INFORMACIJOS IR KRAŠTOTYROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS BIBLIOTEKININKAS PROJEKTINEI VEIKLAI

 Pareigybės charakteristika:

Pareigybės pavadinimas – Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausiasis bibliotekininkas projektinei veiklai.

Pareigybės grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – A1.

Pareigybės paskirtis – rengti ir kuruoti Viešosios bibliotekos (kartu su struktūriniais padaliniais) teikiamus projektus įvairių fondų finansinei paramai gauti, koordinuoti jų administravimą ir įgyvendinimą.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros arba viešųjų ryšių srityje;
 3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šalies ir Šiaulių rajono kultūros politiką, bibliotekų veiklą ir valdymą, Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos teikimą bei jos administravimą;
 4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, reikalingą kultūros programų ir įvairių fondų projektų paraiškų ir sąmatų, skirtų Viešosios bibliotekos veiklos plėtrai, analizei, rengimui ir įgyvendinimui;
 5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 6. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office, Excel arba analoginiu programiniu paketu;
 7. mokėti valstybinę ir užsienio kalbą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. organizuoja ir koordinuoja Viešosios bibliotekos ir jos padalinių projektinę veiklą, siekdamas gauti papildomą įvairių fondų finansavimą: vykdo galimo finansavimo fondų paieškas; teikia pasiūlymus ir rengia projektų paraiškas, konsultuoja ir kuruoja padalinių teikiamas projektų paraiškas, sąmatas, sutartis, padeda jiems administruoti ir įgyvendinti projektuose numatytas veiklas ir parengti jų ataskaitas;
 2. organizuoja mokymus ir kitus renginius, skirtus edukacinei ir projektinei veiklai ir galimiems projektiniams pasiūlymams inicijuoti ir įgyvendinti, teikia metodinę pagalbą kitiems Viešosios bibliotekos struktūriniams teritoriniams padaliniams;
 3. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Viešosios bibliotekos skyriais, struktūriniais teritoriniais padaliniais, kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, siekdamas palaikyti abipusiai naudingus partnerystės santykius ar ieškoti partnerių bei rėmėjų;
 4. plėtoja elektronines bibliotekų paslaugas, kurios apima paveldo skaitmeninimą, skaitmeninių vietos duomenų bazių kūrimą (organizavimą, įtraukiant suinteresuotas bendruomenes), gyventojų informacinės kompetencijos ugdymą ir kitas elektroninėmis priemonėmis teikiamas bibliotekų paslaugas;
 5. skatina informacinių technologijų diegimą rajono bibliotekose, plečia gyventojų prieigos prie interneto galimybes;
 6. esant reikalui pavaduoja Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorių ir organizatorių, padeda jam rūpintis Viešosios bibliotekos viešaisiais ryšiais ir įvaizdžio sklaida.

Dokumentų pateikimas ir priėmimas

Pretendentai pateikia:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);
 3. gyvenimo aprašymą.

Dokumentai pateikiami iki sausio 28 d. imtinai el. paštu rastine@biblioteka.w3.lt pavadinimu Vyriausiasis bibliotekininkas projektinei veiklai arba pristatomi į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką adresu Aušros alėja 21, Šiauliai, vyresniajai specialistei raštvedybai Rimai Vilkienei.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 52 51 02.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

 

Kategorijos Uncategorized
Pasidalinti įrašu
 • 271
KVIEČIAME Į NEMOKAMUS SKAITMENINIO RAŠTINGUMO MOKYMUS ŠIAULIŲ RAJONO BIBLIOTEKOSE
TIESIOGINĖS TRANSLIACIJOS – E. PASLAUGOS INTERNETU PATOGIAU, PAPRASČIAU, GREIČIAU

Nėra komentarų