Paskelbta  Sau 09, 2020

DĖMESIO! REIKALINGAS VYRESNYSIS SPECIALISTAS ŪKIO REIKALAMS

Vyresnysis specialistas ūkio reikalams

Pareigybės pavadinimas – Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnysis specialistas ūkio reikalams.

Pareigybės grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – B.

Pareigybės paskirtis – organizuoti bibliotekos turto naudojimą bei priežiūrą, materialinių vertybių inventorizavimą, organizuoti ir vykdyti įstaigai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį socialinių ar technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų ūkio, materialinio aprūpinimo ir viešųjų pirkimų darbo patirtį.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius ūkinės veiklos organizavimą, materialinį-techninį aprūpinimą, viešųjų pirkimų vykdymą, materialinių vertybių valdymą.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office, Excel arba analoginiu programiniu paketu.
 5. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Organizuoja ir užtikrina tinkamą bibliotekos materialinių vertybių naudojimą ir priežiūrą.
 2. Nustato materialaus turto poreikį, atlieka jo panaudojimo ir priežiūros analizę, teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti.
 3. Vykdo viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, sudaro metinį prekių ir paslaugų pirkimo planą.
 4. Sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais fiksuoja elektros, vandens, šilumos skaitiklių rodmenis, pateikia juos atitinkamoms žinyboms.
 5. Įgyvendina darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nuostatas bibliotekoje.

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą, dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei išsilavinimą, kopijas siųskite el. paštu rastine@biblioteka.w3.lt iki sausio 17 d. imtinai pavadinimu „Vyresnysis specialistas ūkio reikalams“ arba pristatykite į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką vyresniajai specialistei raštvedybai Rimai Vilkienei, adresu Aušros alėja 21, Šiauliai.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

Pastaba. Darbo vieta gali būti perkelta į Kuršėnus.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 52 51 02.

 

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
 • 223
KVIEČIAME! SAUSIO 28 D. 15 VAL. 2019 METŲ KNYGOS RINKIMAI KURŠĖNUOSE
SAUSIO 23 D. 15 VAL. IRENOS MARIJOS VALIONIENĖS EILĖRAŠČIŲ KNYGOS „AKIMIRKA“ SUTIKTUVĖS KURŠĖNUOSE

Nėra komentarų