Paskelbta  Sau 09, 2020

DĖMESIO! REIKALINGAS MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOS VYRESNYSIS BIBLIOTEKININKAS

Pareigybės charakteristika:

Pareigybės pavadinimas – Meškuičių bibliotekos bibliotekininkas.

Pareigybės grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – B.

Pareigybės paskirtis – užtikrinti vartotojų informacinės kompetencijos ugdymą, jų žinių, gebėjimų ir įgūdžių tobulinimą, viešos interneto prieigos paslaugų viešinimą.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį socialinių / humanitarinių mokslų srities išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.
 2. Mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office, Excel programa arba analoginiu programiniu paketu.
 3. Žinoti bibliotekininkystės, informacijos paieškų sistemų teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus, renginių organizavimo metodiką.
 4. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą.
 5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, žinoti raštvedybos reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kūrybiškai spręsti pavestas funkcijas, turėti projektinio darbo patirties.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Rengia metinį bibliotekos veiklos planą, tekstinę bei statistinę ataskaitą, teikia Viešosios bibliotekos specialistams nustatyta tvarka.
 2. Teikia vartotojams viešas interneto prieigos paslaugas Bibliotekos interneto skaitykloje.
 3. Laiku apskaito suteiktas paslaugas (veda dienoraštį ir kt.) rankiniu ir / ar automatizuotu (LIBIS SAP, VRSS) būdu.
 4. Organizuoja viešos interneto prieigos vartotojų individualius ir grupinius kompiuterinio raštingumo mokymus, akcijas, konkursus ir kitas veiklas.
 5. Konsultuoja ir padeda vartotojams ieškoti spausdintos ir skaitmeninės informacijos, ugdo vartotojų gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis, įsisavinant e. paslaugas bei kitus interneto išteklius.
 6. Populiarina informacinių technologijų svarbą gyventojų tobulėjimui, savišvietai ir laisvalaikiui, viešina veiklą spaudoje, internetinėje erdvėje.
 7. Dalyvauja projektinėje veikloje, vykdo papildomo finansavimo ar paramos Bibliotekai paiešką.

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją siųskite el. paštu rastine@biblioteka.w3.lt iki sausio 28 d. imtinai pavadinimu Bibliotekininkas arba pristatykite į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką adresu Aušros al. 21, Šiauliai.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 52 51 02.

Kategorijos Naujienos Svarbu
Pasidalinti įrašu
 • 129
SAUSIO 23 D. 15 VAL. IRENOS MARIJOS VALIONIENĖS EILĖRAŠČIŲ KNYGOS „AKIMIRKA“ SUTIKTUVĖS KURŠĖNUOSE
BESMEGENIŲ PARODA GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų