Patalpino Rita  /  On Rgp 29, 2018

Priimami dokumentai užimti laisvą pareigybę

Vyresnysis specialistas ūkio reikalams

Pareigybės pavadinimas – Šiaulių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos vyresnysis specialistas ūkio reikalams.

Pareigybės grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – organizuoti bibliotekos turto naudojimą bei priežiūrą, materialinių vertybių inventorizavimą, organizuoti ir vykdyti įstaigai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių ar technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
  2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų ūkio, materialinio aprūpinimo ir viešųjų pirkimų darbo patirtį.
  3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius ūkinės veiklos organizavimą, materialinį-techninį aprūpinimą, viešųjų pirkimų vykdymą, materialinių vertybių valdymą.
  4. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

  1. Organizuoja ir užtikrina tinkamą bibliotekos materialinių vertybių naudojimą ir priežiūrą.
  2. Nustato materialaus turto poreikį, atlieka jo panaudojimo ir priežiūros analizę, teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti.
  3. Vykdo viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, sudaro metinį prekių ir paslaugų pirkimo planą.

Gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu rastine@biblioteka.w3.lt iki rugsėjo 7 d. pavadinimu „Vyresnysis specialistas ūkio reikalams“ arba pristatykite į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką vyresniajai specialistei raštvedybai Rimai Vilkienei, adresu Aušros alėja 21, Šiauliai.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 52 51 02.

 

Categories Naujienos
Share This Post
  • 323
VASAROS PABAIGOS RENGINIAI GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE
RUGSĖJO 7 D. KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ SU A. KALUGINU IR G. NAUSĖDA KUŽIUOSE

Komentarų nėra